Disclaimer

Wettelijke kennisgeving – Disclaimer

Voor alle pagina’s van de website van Meeuwsen & Partner VoF  (verder: MBC) geldt:

© 1997-heden, MBC. Alle rechten voorbehouden.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG VOOR U DEZE WEBSITE BEZOEKT EN GEBRUIKT

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met deze overeenkomst (“Overeenkomst”). Deze site is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door MBC en/of zijn dochter- en/of zusterondernemingen (aangeduid met “MBC”, “wij”, “ons” of “onze”).

Auteursrecht

Het auteursrecht op het materiaal dat zich op de website van MBC bevindt berust, tenzij anders aangegeven, bij MBC. Tenzij nadrukkelijk anders bepaald of schriftelijk toegestaan is door MBC, heeft niemand het recht welke informatie dan ook van de MBC website op welke manier dan ook te kopiëren of openbaar te maken. Materiaal van en/of op deze website of welke andere website dan ook die eigendom is van, beheerd en onderhouden wordt door, of onder licentie staat van MBC, mag op welke manier dan ook, maar niet gelimiteerd tot, worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgebracht, geüpload, gepost, verzonden of verspreid. Wel mag u één kopie van het materiaal downloaden op welke losstaande computer dan ook, mits dit materiaal uitsluitend bestemd is voor uw persoonlijke, niet-commerciële thuisgebruik en u alle vermeldingen omtrent auteursrecht en andere eigendomsrechten intact laat.

 

Vrijwaring

Deze website en alle informatie die hij bevat, wordt geleverd op een “as is”-basis, zonder enige garantie, noch uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, inclusief (onder andere) de geïmpliceerde garanties voor verkoopbaarheid en toepasselijkheid voor een bepaald doeleinde of niet-inbreuk. Sommige rechtsgebieden staan het uitsluiten van geïmpliceerde garanties niet toe, dus het is mogelijk dat bovenstaande uitsluiting niet op u van toepassing is. De informatie op deze website kan technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. De informatie op deze website en de producten en diensten die beschreven worden, kunnen periodiek gewijzigd worden.

 

Beperking van de aansprakelijkheid

MBC doet nadrukkelijk afstand van enige aansprakelijkheid met betrekking tot elke andere website die u via deze website opent. Besef goed dat, als u een website opent die niet beheerd en/of onderhouden wordt door MBC, deze website los staat van MBC en dat MBC geen zeggenschap heeft over de inhoud van die website. Bovendien betekent een link naar een website die niet beheerd en/of onderhouden wordt door MBC niet dat MBC enige aansprakelijkheid aanvaardt voor de inhoud of het gebruik van die website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen die ervoor zorgen dat alles wat u gebruikt vrij is van schadelijke zaken als virussen. In geen geval is MBC in verband met deze website of enige aan deze website gehyperlinkte website ten opzichte van enige partij aansprakelijk voor directe of indirecte schade die veroorzaakt is door (onder andere) mislukking van prestaties, fouten, weglating, directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade, inclusief (maar niet beperkt tot) winstderving, bedrijfsbeëindiging, het verlies van programma’s of gegevens op uw computersysteem of anderszins, zelfs al zouden wij uitdrukkelijk op de hoogte zijn van het risico van zulke schade.

 

Vertrouwelijke of persoonlijke informatie

MBC stelt het op prijs als u contact opneemt en wij horen graag uw mening over onze producten en diensten. U begrijpt dat wij via onze website liever geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie van u ontvangen. Wij verzoeken u daarom er rekening mee te willen houden dat MBC alle informatie die en materiaal dat u ons toestuurt zal beschouwen als niet-vertrouwelijk. Door MBC informatie of materiaal toe te sturen, geeft u MBC het onbeperkte en onherroepelijke recht deze informatie of dit materiaal te gebruiken, te vermenigvuldigen, openbaar te maken, uit te voeren, aan te passen, te verzenden en te verspreiden en geeft u MBC ook toestemming elk idee of concept dat, en elke kennis of techniek die u ons toestuurt voor elk doel te gebruiken.

 

Legal notice – Disclaimer – Dutch version applicable only

The following applies to all pages on the website of Meeuwsen & Partner VoF (hereafter: MBC):

© 1997-present, MBC. All rights reserved.

PLEASE READ THESE TERMS OF USE CAREFULLY BEFORE VISITING AND USING THIS WEBSITE

By accessing and using this website, you agree to this agreement (“Agreement”). This site is owned, operated and maintained by MBC and/or its subsidiaries and/or affiliates (referred to as “MBC”, “we”, “us” or “our”).

Copyright

The copyright in the material contained on the MBC website is, unless otherwise indicated, owned by MBC. Unless expressly provided otherwise or authorised in writing by MBC, no person has the right to copy or disclose in any way any information from the MBC website. Material from and/or on this website or any other website owned, operated and maintained by, or licensed to, MBC may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted or distributed in any way, but not limited to. However, you may download one copy of the material on any stand-alone computer, provided that such material is for your personal, non-commercial home use only and that you keep intact all copyright and other proprietary notices.

Disclaimer

This website and any information it contains is provided on an “as is” basis, without warranties of any kind, either express or implied, including (among others) the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose or non-infringement. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you. Information on this website may contain technical inaccuracies or typographical errors. The information on this website and the products and services described are subject to periodic changes.

Limitation of liability

MBC expressly disclaims any liability in relation to any other website that you access through this website. Please be aware that if you access a website that is not operated and/or maintained by MBC, that website is separate from MBC and MBC has no control over the content of that website. In addition, a link to a website that is not operated and/or maintained by MBC does not imply that MBC accepts any liability for the content or use of that website. It is your own responsibility to take precautions to ensure that anything you use is free from harmful items such as viruses. In no event shall MBC be liable to any party in connection with this website or any website hyperlinked to this website for any direct or indirect damages caused by (among other things) failure of performance, errors, omissions, direct, indirect, special or other consequential damages, including (without limitation) loss of profits, business interruption, loss of programmes or data on your computer system or otherwise, even if we were expressly advised of the risk of such damages.

Confidential or personal information

MBC appreciates you contacting us and we would like to hear your views on our products and services. You understand that we prefer not to receive confidential or personal information from you via our website. Therefore, please be aware that MBC will consider any information and material you send us as non-confidential. By sending MBC information or material, you grant MBC the unrestricted and irrevocable right to use, reproduce, disclose, perform, adapt, transmit and distribute such information or material and you also authorise MBC to use any idea or concept that, and any knowledge or technique that you send us for any purpose.